Strona Główna | Partnerzy | Galeria | NZS w Kraju | Media o nasPATRONI MEDIALNI:
HISTORIA NZS

Niezależne Zrzeszenie studentów powstało 22 września 1980 roku w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.

NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowanie polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Dlatego ówczesny rząd dość długo zwlekał z rejestracją organizacji. Nastąpiło to 17 lutego 1981. Do porozumienia między władzami a organizacją w dużej mierze przyczyniły się studenckie strajki, w szczególności najdłuższy w Europie strajk studentów w Łodzi. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, angażowała się także w życie polityczne kraju, wspierając działania „Solidarności”.

Działalność zrzeszenia przerwał wprowadzony 13.12.1981 roku stan wojenny. Krótko po tym wydarzeniu, 5.01.1982 Ministerstwo Oswiaty wydało decyzję o rozwiązaniu NZS-u. Nie powstrzymało to jednak jego członków od aktywności i działania na rzecz kraju. W kilku ośrodkach akademickich prowadzono działalność podziemną, członkowie uczestniczyli w wydawaniu niezależnej prasy podziemnej, demonstracjach ulicznych, obchodach rocznic związanych ze srodowiskiem akademickich. Wielu członków swą aktywność kontynuuowało poprzez działalność w studenckich samorządach. Od 1986 doszło do natężenia działalności NZS-u. Rosła liczba wydawanych potajemnie gazetek, głośno upominano się o więźniów politycznych, następował proces odtworzenia struktury organizacyjnej na szczblu krajowym. Rzeczywiste odrodzenie nastąpiło w maju 1988 roku, kiedy to na fali protestów robotniczych odbyły się pierwsze, bardziej masowe- solidarnościowe działania studentów. Ich przejawem oprócz szeregu wieców, strajków i innych wystąpień, było zorganizowanie zjazdu NZS, który odbył się w Gdańsku w Kościele Św. Bartłomieja gromadząc przedstawicieli NZS wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich.

Pierwsza połowa 1989 roku upływa na próbach oficjalnej rejestracji zrzeszenia oraz protestach spowodowanych jej odmową. Przedstawiciele NZS-u nie zostali zaproszeni do uczestnictwa w obradach Okrągłego Stołu, następnie w maju Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie odrzucił wniosek o rejestrację. Legalizacja stowarzyszenia nastąpiła dopiero 22 września w wyniku uchylenia tej decyzji przez Sąd Najwyższy. Oficjalna rejestracja otworzyła przed organizacją szereg nowych możliwości tj. uzyskanie lokali, tworzenie klubów studenckich, reprezentowanie studentów w organach władzy na uczelni itp.

Od początku lat 90. NZS stopniowo zmieniał swój profil działalności zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno- rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze. Niezależne Zrzeszenie Studentów, poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia, nawiązując przy tym do wartości, które legły u podstaw Zrzeszenia w 1980 roku.

Dziś NZS jest pierwszą pod względem wielkości organizacją studencką w kraju. Poprzez realizowanie wielu projektów i przedsięwzięć wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów oraz sprzyja integracji środowiska społecznego.


Agnieszka Zaręba   © 2010 NZS UMCS