Strona Główna | Partnerzy | Galeria | NZS w Kraju | Media o nasPATRONI MEDIALNI:

STATUT

Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej
w LublinieRozdział I

Nazwa, siedziba, zakres oraz terytorium działania Zrzeszenia.


§ 1

Tworzy się organizację pod nazwą Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zwane dalej Zrzeszeniem lub NZS UMCS.

§ 2

Zrzeszenie rozwija działalność na rzecz obrony interesów studentów, realizacji ich potrzeb kulturalnych, naukowych, społecznych oraz bytowych.

§ 3

 1. Terenem działania jest województwo lubelskie.
 2. Siedzibą Zrzeszenia jest Lublin.

§ 4
 1. Nazwa, skrót nazwy i znak graficzny NZS UMCS stanowią wyłączna własność NZS UMCS
  i podlegają ochronie prawnej.
 2. Siedzibą Zrzeszenia jest Lublin.


Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 5

Zrzeszenie jest niezależne od władz uczelni, administracji państwowej oraz organizacji politycznych.

§ 6

Zrzeszenie zrzesza studentów, którzy akceptują zasady niniejszego statutu oraz podpisali deklaracje członkowskie.

§ 7

Celem zrzeszenia jest:

 1. Działanie na rzecz demokracji w środowisku akademickim oraz obronę swobód demokratycznych praw obywatelskich.
 2. Ochrona interesów materialnych, społecznych i kulturalnych studentów oraz rodzin studenckich.
 3. Działanie na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego.
 4. Rozwój samorządności i autonomii wyższych uczelni.
§ 8

Zrzeszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz uczelni, administracji uczelnianej i państwowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
 2. Udział wybranych przedstawicieli w Senacie, radach wydziałów i komisjach uczelni z prawem głosu.
 3. Podejmowanie działań w celu ochrony swobód demokratycznych i praw obywatelskich.
 4. Udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadkach, gdy zagrożone są prawa studenta lub grupy studentów.
 5. Organizowanie akcji protestacyjnej studentów w przypadku naruszania praw lub interesów społeczności akademickiej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku.
 6. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej oraz pomoc w organizacji kół naukowych, samokształceniowych i seminariów.
 7. Zapewnienie swobody twórczej i artystycznej studentom oraz umożliwienie prezentacji ich twórczości.
 8. Prowadzenie stałych i niezależnych badań o charakterze:
  • ekonomicznym i socjalnym nad poziomem życia materialnego studentów,
  • merytorycznym i metodycznym nad programem studiów.
 9. Organizowanie samopomocy studenckiej.
 10. Współdziałanie z władzami uczelni oraz organizacjami w realizacji celów Zrzeszenia.
 11. Prowadzenia działalności wydawniczej i propagandowej.
 12. Podejmowanie działań dla rozwoju sportu i turystyki wśród studentów.
 13. Prowadzenie i podejmowanie innych działan dla realizacji celów Zrzeszenia.


Rozdział III

Członkowie i Sympatycy oraz ich prawa i obowiązki.

§ 9
 1. Sympatykiem Zrzeszenia może być każdy student oraz uczeń klasy maturalnej, który wyrazi wolę uczestniczenia w działalności Zrzeszenia akceptuje zasady niniejszego statutu i podpisał deklaracje sympatyka Zrzeszenia, o ile nie należy do organizacji o celach sprzecznych ze statutem Zrzeszenia.
 2. O nadaniu statusu Sympatyka decyduje Komisja Uczelniana (KU).
 3. Od decyzji KU przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków (WZ).
 4. Sympatycy korzystają z praw wyszczególnionych w § 10 pkt 4-8
 5. Sympatycy zobowiązani są do wywiązywania się z powierzanych im zadań, przestrzegania postanowień statutu i władz Zrzeszenia oraz regularnego opłacania składek sympatyka, które są równe w kwocie i warunkach składkom członkowskim.
 6. Status Sympatyka wygasa po okresie jednego roku od dnia podpisania deklaracji sympatyka.
§ 10
 1. Członkiem Zrzeszenia może być każdy student, który przez okres jednego roku posiadając status sympatyka wywiązywał się z powierzanych mu zadań, akceptuje zasady niniejszego statutu i podpisał deklaracje przystąpienia do Zrzeszenia, o ile nie należy do organizacji o celach sprzecznych ze statutem Zrzeszenia.
 2. O przyjęciu do Zrzeszenia decyduje Komisja Uczelniana (KU).
 3. Od decyzji KU przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków (WZ).
§ 11

Członek Zrzeszenia ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Zrzeszenia.
 2. Brać udział we wszystkich formach działalności Zrzeszenia.
 3. Korzystać ze wszystkich form pomocy Zrzeszenia.
 4. Występować z wnioskami i postulatami do władz Zrzeszenia, które mają obowiązek udzielać odpowiedzi.
 5. Być na bieżąco informowanym o wszelkich formach działalności Zrzeszenia
 6. Opiniować i krytykować działalność Zrzeszenia w każdej dziedzinie, w tym celu korzystać z wydawnictw Zrzeszenia.
 7. Swobodnie wyrażać na forum Zrzeszenia przekonania światopoglądowe, społeczne i polityczne.
 8. Osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania we władzach Zrzeszenia spraw dotyczących jego osoby.
§ 12

Członek Zrzeszenia jest obowiązany:

 1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Zrzeszenia.
 2. Solidarnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Zrzeszenie.
 3. Regularnie płacić składki członkowskie.
§ 13
 1. Członkiem honorowym Zrzeszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla środowiska akademickiego lub Zrzeszenie.
 2. O przyznaniu członkostwa honorowego decyduje WZ członków Zrzeszenia.
 3. Członkowie honorowi korzystają z praw wyszczególnionych w 10 pkt 4-6.
§ 14

Ustanie członkostwa następuje:

 1. Poprzez wystąpienie ze Zrzeszenia.
 2. Poprzez wygaśnięcie, które nastepuje po upływie 12 miesięcy od przerwania studiów lub 6 miesięcy od ich ukończenia.
 3. W wyniku wykluczenia ze Zrzeszenia decyzją Uczelnianej Komisji Rewizyjnej (UKR) ze względu na złamanie postanowień statutu, przy czym od decyzji przysługuje odwołanie do WZ członków.


Rozdział IV

Władze Zrzeszenia

§ 15

Władzami Zrzeszenia są:

 1. Walne Zebranie członków (WZ).
 2. Komisja Uczelniana (KU).
 3. Uczelniana Komisja Rewizyjna (UKR).
§ 16

Do kompetencji WZ członków należy:

 1. Uchwalanie ordynacji wyborczej i innych regulaminów wewnętrznych.
 2. Uchwalanie programu Zrzeszenia.
 3. Wybór KU i UKR.
 4. Udzielanie absolutorium KU.
 5. Uchwalanie wysokości składek i zasad gospodarki finansowej.
 6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
 7. Podejmowanie decyzji o wstąpieniu do związku stowarzyszeń.
§ 17
 1. KU składa się z co najmniej trzech członków, w tym z Przewodniczącego i Skarbnika.
 2. Do kompetencji KU należy:
  • Kierowanie bieżącą działalnością Zrzeszenia.
  • Reprezentowanie Zrzeszenia wobec władz państwowych, władz uczelni i innych organizacji.
  • Działanie w imieniu Zrzeszenia w obrocie prawnym
  • Zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami.
  • Powoływanie komisji do realizacji programu Zrzeszenia.
§ 18
 1. UKR składa się z co najmniej trzech członków Zrzeszenia. Pracami jej kieruje Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu komisji.
 2. Do kompetencji UKR należy kontrolowanie działalności KU oraz zgodności działania jej członków i członków Zrzeszenia ze statutem. UKR przedstawia WZ członków wnioski w przedmiocie udzielenia absolutorium KU.
§ 19
 1. Władze Zrzeszenia pochodzą z wyborów. Wszystkie wybory w Zrzeszeniu odbywają się tajnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 2. Nie można łączyć udziału w kierowniczych w kierowniczych instancjach organizacji politycznych z udziałem we władzach Zrzeszenia.
 3. Kadencja wszystkich władz trwa jeden rok.
 4. Nie można pełnić tej samej funkcji we władzach Zrzeszenia dłużej niż dwie kadencje.
§ 20
 1. Uchwały władz Zrzeszenia z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały o zmianie statutu zapadają większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. W drugim terminie quorum nie obowiązuje.
§ 21

Zrzeszenie może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi organizacjami jeżeli statuty i działalność tych organizacji odpowiadają podstawowym zasadom określonym w niniejszym statucie.Rozdział V

Osobowość prawna, fundusze i majątek Zrzeszenia.


§ 22
 1. Zrzeszenie jest osobą prawną.
 2. Pozostałe ogniwa organizacyjne działają w oparciu o osobowość prawną Zrzeszenia.
§ 23
 1. Majątek Zrzeszenia tworzony jest z:
  • Składek członkowskich.
  • Darowizn, zapisów, spadków i dotacji.
  • Dochodów z działalności Zrzeszenia.
  • Innych źródeł.
 2. Do zaciągania zobowiązań finansowych za Zrzeszenie wymagane są oświadczenia woli za Zrzeszenie. Oświadczenie woli za Zrzeszenie, w wyniku których Zrzeszenie zaciąga zobowiązania majątkowe, składają przynajmniej dwaj członkowie KU, w tym przewodniczący lub upoważniony przez niego członek komisji oraz Skarbnik lub osoba przez niego upoważniona z KU.
§ 24

Fundusze Zrzeszenia przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej Zrzeszenia, socjalnej, kulturalno - oświatowej, wydawniczej oraz na inną działalność statutową.

§ 25

Zasady gospodarki finansowej ustala WZ członków.Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§ 26

Rozwiązanie Zrzeszenia nastąpić może w drodze uchwały WZ członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zrzeszenia.

§ 27

W momencie rozwiązania Zrzeszenia o przeznaczeniu majątku decyduje ostatnie WZ członków.
Agnieszka Zaręba   © 2010 NZS UMCS